Zřízení veřejné 3D tiskárny


Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko


Projekt je zaměřen na opravu drobných sakrálních památek členských obcí Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor. Projekt bude realizován v roce 2017.

Vybudování recyklačních center stavebních odpadů


Regionální učebnice


Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních základních vesnických školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. Regionální učebnice má stanovený rozsah v počtu stránek textu, obrazových příloh a stanovený rozpočet na jeden výtisk. Předpokládaná cena tisku při 2000 ks je za 200 stánkovou publikaci s 64 stránkami fotografií 86,- Kč bez DPH. Ostatní náklady činí přibližně podle zpracovaného rozpočtu přípravným týmem 74,- Kč bez DPH. V lednu 2017 dojde k zahájení zpracování obsahové části „Regionální učebnice“ tak, aby byl projekt dokončen v prosinci 2017. Koordinaci projektu zajišťuje CSS.

Vybudování recyklačních center stavebních odpadů a separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice


Vybudování recyklačních center stavebních odpadů

Cílem projektu je vybudování lokálních recyklačních center tříděné stavební suti pro materiálové využití vybraných složek stavebního odpadu v obcích DSO Horažďovicko.


Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

Cílem projektu je systémové využití stavebních odpadů v rámci spolupráce obcí, zvýšení materiálového využití regionálně vzniklých stavebních odpadů pro další regionální zhodnocení, bez zbytečné přepravy. Předpokládá se snížení počtu černých skládek a získání levného materiálu pro využití na stavbách v obcích. Tento projekt se připravuje souběžně s projektem „Vybudování recyklačních center stavebních odpadů“ a předjednává se spolupráce s potenciálními regionálními společnostmi, které by recyklační centra provozovali tak, aby došlo v regionu k maximálnímu využití stavebních odpadů.

Projekty jsou zaměřeny na snížení počtu černých skládek stavební suti a získání levného materiálu pro využití na stavbách v obcích. Pro řešení projektu bude potřebné zřízení „recyklačních center“, které obcím umožní skládkování vlastních vytříděných stavebních odpadů a jejich následné vlastní materiálové využití.


Těmito dvěma projekty předpokládáme v rámci DSO významné společné řešení stavebních odpadů.

Vybavení školních tříd odpadkovými koši na tříděný odpad


Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017.


VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD ODPADKOVÝMI KOŠI NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice


Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí.

V rámci dobrovolného svazku obcí Horažďovicko budou do projektu zapojeny tyto html/obce: Břežany, Hejná, Horažďovice, Chanovice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hhory, Pačejov, Slatina, Velké Hydčice, Velký Bor. Do projektu tak bude vstupovat 10 462 trvale žijících obyvatel (součet k 26.11.2016 dle evidence obyvatel jednotlivých obcí). Všichni tito trvale žijící obyvatelé budou mít možnost využívat v rámci projektu kontejnéry, které budou rozmístěny na veřejných sběrných místech po jednotlivých obcích.

Realizace projektu přispěje ke snížení množství SKO na území jednotlivých obcí dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a zajistí materiálové využití odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím domácího a komunitního kompostování. Realizace projektu významně přispěje k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen „ POH ČR“) i POH Plzeňského kraje. Projekt také významně podpoří Realizační program České republiky pro biologicky rozložitelné odpady, který je strukturou textu dle Sdělení odboru odpadů MŽP č. 33/2003 o zveřejnění POH ČR. Smysluplné využití BRKO bude mít výrazně pozitivní dopad také na kvalitu života obcí a na životní prostředí.V neposlední řadě bude projekt generovat také ekonomické úspory pro jednotlivé html/obce dobrovolného svazku obcí Horažďovicko.

V rámci tohoto projektu bude po obcích rozmístěno 28 kusů velkoobjemových kontejnéru na biologicky rozlžitelný odpad (BRKO) o objemu 11,5 m3 (celkem 322 m3) a 26 kusů velkoobjemových kontejnéru na BRKO o objemu 6 m3 (156m3) Veškerý vzniklý kompost bude využíván odběrateli kompostu, jež budou do projektu zapojeni.


Celkový rozpočet projektu je 4 042 650 Kč s DPH

Pojízdná prodejna obnovila na Horažďovicku svojí činnost


Ve většině obcí budou služby pojízdné prodejny k dispozici 2x týdně. Kromě základního sortimentu nabízí individuální dovoz potravin, drogerie a ostatního nabízeného zboží a to až do domu. Službu provozuje firma Daniel Motlík ze Sušice, kontakt 777612311, objednatnakup@seznam.cz. Věříme, že budete se službou spokojeni a budete ji hojně využívat.