PROJEKTY

Pojízdná prodejna

Nová pojízdná prodejna pro občany regionu Horažďovicka. 22.11. 2018 předal Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko do provozu novou pojízdnou prodejnu. Pojízdná prodejna byla pořízena svazkem obcí jako reakce na postupné snižování potravinové obslužnosti v obcích regionu - rušení obchodů. Svazek obcí hledal a analyzoval různá řešení, toto vyšlo jako jedno z nejvýhodnějších. Tím, že byla pojízdná prodejna pořízena přímo svazkem obcí je prozatím jedno z nejoriginálnějších řešení v naší republice jak zajistit dodávku potravin i do těch nejmensších obcí. Vlastnictvím pojízdné prodejny chce mít svazek obcí stálý vliv na to, kde a v jakém rozsahu budou její služby nabízeny. S pojízdnými prodejnami v regionu Horažďovicka máme dlouholeté zkušenosti, protože fungují v regionu téměř 30 let. Věříme, že pojízdná prodejna získá opět svoji slávu. Starostům obcí a všech, kteří se na projektu podíleli je potřebné poděkovat, že našli odvahu a rozhodli se takovým způsobem prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko potravinovou obslužnost podpořit. Velké poděkování patří také Plzeňskému kraji, který tento projekt podpořil v rámci integrovaného projektu částkou 800000,- Kč. Celý projekt trval od přípravy po realizaci téměř dva roky, ale my věříme, že bude pro obyvatele našeho regionu přínosem a zároveň inspirací pro další. Svazek obcí se svým personálem tímto řešením nečekal až někdo pomůže, ale sám inicioval to, co je pro náš region nejvýhodnější. Teď bude možné na stránkách obcí zjistit nejenom místa zastávek, ale dokonce i prostřednictvím objednávkového systému "Kupuj u nás" na www.kupujunas.cz vše dopředu z pohodlí domova s pomocí počítače nebo mobilního telefonu objednat.


Odkazy v médiích na uvedení naší pojízdné prodejny do provozu:PODNIKATEL.CZ

RETAILNEWS.CZ

KLATOVSKÝ DENÍK.CZ

ACTO.CZ

BUSINESSINFO.CZ

Zřízení služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Od května 2018 poskytujeme 14-ti obcím našeho ORP službu pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejich občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí. Obce mají s mnohem větším komfortem k dispozici místního vyškoleného pracovníka, který jim pomáhá řešit nakládání s osobními údaji. Navíc se podařilo tuto službu Centra společných služeb zajistit 100% dotací z projektu ze SMO ČR, takže v současnosti tuto aktivitu přímo nikdo z členů DSO nehradí.

Atraktivní region

Projekt "Aktraktivní region", s rozpočtem 7.264.752,- Kč, kerého se v původním obsahu účastnilo 9 obcí DSO Horažďovicko a město Blatná, se při hodnocení projektu nedostal mezi podpořené. Starostové obcí DSO Horažďovicko se na 32 VH DSO Horažďovicko rozhodli pro pokračování projektu bez elektronických desek, formou vytvoření internetové a mobilní aplikace "Atraktivní region Horažďovicko". Starostové obcí se rozhodli na společném financování projektu, zpracování zadání a výběru dodavatele na tuto aplikaci. Aplikace by měla být informačním systémem cíleným jak na obyvatele regionu tak na turisty.

Třídím pro Horažďovicko 2. část

Projekt "Třídím pro Horažďovicko" má již své třetí pokračování. 2. část projektu probíhala od září 2018 ve spolupráci s pracovištěm DDM Horažďovice PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn. Tento projekt financuje dobrovolný svazek obcí a jako vzdělávací program je určen pro žáky 1. stupně všech ZŠ Horažďovicka a je zaměřen na environmentální vzdělávání. Program je zaměřen na zpracování odpadních materiálů na výrobu nových výrobků a na větší informovanost o třídění odpadů. Plánujeme tvůrčí formou vzdělávání žáků od druhých do pátých tříd a zvažujeme zapojení tohoto projektu do soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu. 1. části projektu, která probíhala od 12/2017 do 3/2018, se zúčastnilo cca 300 žáků 3. - 5. tříd základních škol., druhé části se zúčastnilo přibližně 200 žáků 2. - 5. tříd ZŠ ORP Horažďovice. Třetí část projektu, která probíhá od ledna 2019 je zaměřena aktuálně na předškoláky z MŠ ORP Horažďovice. Projekt je obsahem tak zajímavý, že se nám pro něj podařilo získat věcnou podporu ve formě dětských odměn i od EKOKOMu.

3D tiskárna

Inovačním projektem svazku obcí, který má velkou popularitu, se stalo pořízení veřejné 3D tiskárny. Otevření veřejné 3D tiskárny, které se uskutečnilo 30.1.2018 ve 13 hodin v kanceláři DSO Horažďovicko (Mayerova 1067, Horažďovice) se zúčastnili zástupci obcí i občané DSO Horažďovicko. Tiskárna v současné době slouží zejména pro tisk propagačních materiálů všech členských obcí a obce tuto službu naplno využívají.

Pokročilé technologie v regionu

V rámci samostatného projektu je od září 2018 připraven CSS výukový program „Pokročilé technologie v regionu“. Po vyškolení obsluhy bude 3D tiskárna poskytnuta na 2. stupně základních škol pro seznámení s technologií a vlastní práci. Očekáváme zájem žáků, který se může dále rozvinout. K dispozici máme celou řadu inspirativních tiskových předloh a budeme rádi, pokud nás v tisku výrobků překvapí vlastí invencí.

Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko

Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko
V letošním roce 2018 řeší obce Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko – Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor – společný projekt „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“, který je spolufinancován z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017, a to poskytnutím účelové finanční dotace v celkové výši 364 000 Kč. Společným úsilím obcí bude v tomto roce zrestaurováno, opraveno či obnoveno 23 pamětních křížků a 3 sochy lokalizované na sedmnácti katastrálních územích devíti členských obcí svazku.


Regionální učebnice

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních i vesnických základních školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. Regionální učebnice má stanovený rozsah v počtu stránek textu, obrazových příloh a stanovený rozpočet na jeden výtisk.
Projekt „Regionální učebnice“, se chýlí ke konci. K měsíci srpnu 2018 jsou k publikaci připraveny veškeré fotografické materiály a textová část je hotova v rozsahu přibližně 50 %.

Stezka pro pěší a cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice - Dokončení Otavské cyklostezky

Postupujeme i s projektem „Stezka pro pěší a cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice - Dokončení Otavské cyklostezky“. V současné době probíhá projednávání s majiteli dotčených pozemků v katastrech jednotlivých obcí. Jedná se, co se přípravy týče, o velmi náročný projekt. Otavská cyklostezka prochází katastry třech obcí, po pozemcích desítek majitelů a velmi náročným, ale krásným terénem.

Vybudování recyklačních center stavebních odpadů

Vybudování recyklačních center stavebních odpadů a separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

Vybudování recyklačních center stavebních odpadů

Cílem projektu je vybudování lokálních recyklačních center tříděné stavební suti pro materiálové využití vybraných složek stavebního odpadu v obcích DSO Horažďovicko.

Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

Cílem projektu je systémové využití stavebních odpadů v rámci spolupráce obcí, zvýšení materiálového využití regionálně vzniklých stavebních odpadů pro další regionální zhodnocení, bez zbytečné přepravy. Předpokládá se snížení počtu černých skládek a získání levného materiálu pro využití na stavbách v obcích. Tento projekt se připravuje souběžně s projektem „Vybudování recyklačních center stavebních odpadů“ a předjednává se spolupráce s potenciálními regionálními společnostmi, které by recyklační centra provozovali tak, aby došlo v regionu k maximálnímu využití stavebních odpadů.
Projekty jsou zaměřeny na snížení počtu černých skládek stavební suti a získání levného materiálu pro využití na stavbách v obcích. Pro řešení projektu bude potřebné zřízení „recyklačních center“, které obcím umožní skládkování vlastních vytříděných stavebních odpadů a jejich následné vlastní materiálové využití.

Těmito dvěma projekty předpokládáme v rámci DSO významné společné řešení stavebních odpadů.

Vybavení školních tříd odpadkovými koši na tříděný odpad

Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017.

VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD ODPADKOVÝMI KOŠI NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice

Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí.

V rámci dobrovolného svazku obcí Horažďovicko budou do projektu zapojeny tyto html/obce: Břežany, Hejná, Horažďovice, Chanovice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hhory, Pačejov, Slatina, Velké Hydčice, Velký Bor. Do projektu tak bude vstupovat 10 462 trvale žijících obyvatel (součet k 26.11.2016 dle evidence obyvatel jednotlivých obcí). Všichni tito trvale žijící obyvatelé budou mít možnost využívat v rámci projektu kontejnéry, které budou rozmístěny na veřejných sběrných místech po jednotlivých obcích.

Realizace projektu přispěje ke snížení množství SKO na území jednotlivých obcí dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a zajistí materiálové využití odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím domácího a komunitního kompostování. Realizace projektu významně přispěje k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen „ POH ČR“) i POH Plzeňského kraje. Projekt také významně podpoří Realizační program České republiky pro biologicky rozložitelné odpady, který je strukturou textu dle Sdělení odboru odpadů MŽP č. 33/2003 o zveřejnění POH ČR. Smysluplné využití BRKO bude mít výrazně pozitivní dopad také na kvalitu života obcí a na životní prostředí.V neposlední řadě bude projekt generovat také ekonomické úspory pro jednotlivé html/obce dobrovolného svazku obcí Horažďovicko.

V rámci tohoto projektu bude po obcích rozmístěno 28 kusů velkoobjemových kontejnéru na biologicky rozlžitelný odpad (BRKO) o objemu 11,5 m3 (celkem 322 m3) a 26 kusů velkoobjemových kontejnéru na BRKO o objemu 6 m3 (156m3) Veškerý vzniklý kompost bude využíván odběrateli kompostu, jež budou do projektu zapojeni.

Celkový rozpočet projektu je 4 042 650 Kč s DPH