Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko vytiskl, zkompletoval a daroval jménem všech členských obcí přibližně 200 ks ochraných štítů zdravotníkům, pracovníkům škol a dalším potřebným v našem regionu.

PROJEKTY

Stezka pro pěší a cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice – Dokončení Otavské cyklostezky

Stezka pro pěší a cyklisty, která je součástí významné Otavské cyklotrasy, byla 26.6. 2024 slavnostně otevřena pro veřejnost. Nyní ještě probíhají všechny administrativní úkony, aby Stezka mohla být zkolaudována. Výstavbu zásadně podpořil Plzeňský kraj v programu Individuální dotace ODSH 2023 finační částkou 2,8 milionu Kč, což činí 71% celkových nákladů, které dosahují celkové výše 3,6 milionu Kč. Výstavbu cyklotrasy také podpořila firma HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.. Otavská cyklotrasa je 166 km dlouhá a vede z Modravy do Zvíkovského podhradí. Protíná naše území v úseku Horažďovice – Velké Hydčice, kde vede krásným prostředím okolo hradiště Práchně podél toku řeky Otavy. Jedná se o páteřní cyklotrasu mezi plzeňským a jihočeským krajem a z pohledu cestovního ruchu je cyklotrasa významnou součástí nabídky vyžití pro návštěvníky našeho regionu, ale i pro místní obyvatele. V minulosti již byla akce podpořena částkou ve výši 400 000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2020“.

Rozšíření sběrného dvora

Projekt má za sebou první fázi, získal územní rozhodnutí, nyní se pokračuje v projektování dokumentace ke stavebnímu povolení. V rámci přípravy projektu proběhlo několik studijních cest na fungující sběrné dvory. Uskutečnilo se několik setkání s ohledem na možnost začlenění překladiště komunálního odpadu do struktury budoucího sběrného dvora. Realizací tohoto projektu očekáváme zvýšení komfortu nakládání s vybranými složkami komunálního odpadu pro občany DSO Horažďovicko a lepší přehled o produkci a likvidaci odpadů v našem regionu.

Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna pro občany regionu Horažďovicka. funguje od 22.11.2018, kdy ji dobrovolný svazek obcí Horažďovicko předal do provozu. Pojízdná prodejna byla pořízena svazkem obcí jako reakce na postupné snižování potravinové obslužnosti v obcích regionu – rušení obchodů. Svazek obcí hledal a analyzoval různá řešení, toto vyšlo jako jedno z nejvýhodnějších. Tím, že byla pojízdná prodejna pořízena přímo svazkem obcí je prozatím jedno z nejoriginálnějších řešení v naší republice, jak zajistit dodávku potravin i do těch nejmenších obcí. Vlastnictvím pojízdné prodejny chce mít svazek obcí stálý vliv na to, kde a v jakém rozsahu budou její služby nabízeny. S pojízdnými prodejnami v regionu Horažďovicka máme dlouholeté zkušenosti, protože fungují v regionu téměř 30 let. Starostům obcí a všem, kteří se na projektu podíleli je potřebné poděkovat, že našli odvahu a rozhodli se takovým způsobem prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Horažďovicko potravinovou obslužnost podpořit. Velké poděkování patří také Plzeňskému kraji, který tento projekt podpořil v rámci integrovaného projektu částkou 800 000,- Kč. Celý projekt trval od přípravy po realizaci téměř dva roky, ale my věříme, že pro obyvatele našeho regionu je přínosem a zároveň inspirací. Na stránkách provozovatele vidíte aktuální rozpis zastávek pojízdné prodejny a také telefonní číslo 705 679 151, na kterém si zboží můžete objednat. V době pandemie se prodejna osvědčila a její provozovatel dokázal rozšířit sortiment i o respirátory, roušky a testy. Od roku 2021 až do současnosti došlo již k velkému rozšíření služeb pojízdné prodejny i mimo region DSO Horažďovicko.

Spolufinancování zaměstnanců DSO Horažďovicko

DSO Horažďovicko je v činnosti podporováno Plzeňským krajem pomocí dotačních titulů Podpora mikroregionů Plzeňského kraje. V roce 2021 to byla částka 42.000 Kč, v roce 2023 bylo DSO podpořeno částkou 132.000 Kč.

Velkoobjemové kontejnery pro svoz BRKO v DSO Horažďovicko

V roce 2021 byl dokončen projekt "Velkoobjemové kontejnery pro svoz BRKO v DSO Horažďovicko" pro obce: Břežany, Hejná, Horažďovice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Pačejov, Velké Hydčice, Velký Bor. Do projektu tak může vstupovat většina trvale žijících obyvatel. Všichni tito trvale žijící obyvatelé mají možnost využívat v rámci projektu kontejnery, které jsou rozmístěny na veřejných sběrných místech po jednotlivých obcích. Realizace projektu přispěje ke snížení množství směsného komunálního odpadu na území jednotlivých obcí dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a zajistí materiálové využití odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím domácího a komunitního kompostování. Realizace projektu významně přispěje k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen „POH ČR“) i POH Plzeňského kraje. Projekt také významně podpoří Realizační program České republiky pro biologicky rozložitelné odpady, který je strukturou textu dle Sdělení odboru odpadů MŽP č. 33/2003 o zveřejnění POH ČR. Smysluplné využití BRKO bude mít výrazně pozitivní dopad také na kvalitu života obcí a na životní prostředí. V neposlední řadě bude projekt generovat také ekonomické úspory pro jednotlivé obce dobrovolného svazku obcí Horažďovicko. V rámci tohoto projektu bylo po obcích, které se účastní projektu rozmístěno 12 kusů velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (BRKO) o objemu 11,5 m3 a 33 kusů velkoobjemových kontejnerů na BRKO o objemu 6 m3. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkový rozpočet projektu: 2 448 160,80 Kč včetně DPH.

Komplexní studie odpadového hospodářství DSO Horažďovicko

Všechny obce našeho regionu si uvědomují důležitost ůsledného a profesionálního řešení odpadového hospodářství. Od počátku roku 2019 nám řeší nezisková organizace Arnika kompletní analýzu odpadů pro jednotlivé obce i Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko jako celek. Obce mají k dispozici profesionálně zpracovaný zdroj informací, který můžou použít pro další dílčí kroky při řešení odpadového hospodářství. Zpracované studie jsou k dispozici na obecních úřadech obcí a na stránkách www.dsohorazdovicko.cz (klikni zde)

Zároveň zpracováváme „Strategii nakládání s odpady v DSO Horažďovicko na období 2020–2025“.

Naše mezinárodní spolupráce ve sdílení dobré praxe

Ve spolupráci s Centrem sdílených zkušeností z.ú. jsme realizovali dva projekty na sdílení dobré praxe v Gruzii a Moldavsku. O naše realizované a připravované projekty je zájem i v těchto zemích. Partnerské regiony Tsageri a Vani v Gruzii a Uhgheni v Moldavsku mají zájem o sdílení dobré praxe v oblasti našeho přístupu v řešení potravinové obslužností (Pojízdná prodejna), chystaného regionálního informačního systému (Atraktivní region) a přístupu k regionálnímu řešení odpadového hospodářství. Ke konci roku 2020 jsme přivítali odborné delegace z uvedených regionů v našem DSO. Ve dnech 9. a 10.3.2020 se zúčastnil pracovního setkání pro meziobecní spolupráci a sdílení dobré praxe v Gruzii i zástupce našeho DSO Horažďovicko. V gruzínském městě Vani se setkali představitelé regionu Imereti, které vedl Ioseb Khakhaleishvili – první náměstek hejtmana Imereti, představiteli města Vani v čele se starostou Aleksandrem Gogorishvili a členové české delegace. V dalším gruzínském městě Tsageri z kraje Rača-Lečchumi a Kvemo Svaneti, se česká delegace setkala se starostou Avtandilem Ugrekhelidzem a jeho prvním náměstkem Giorgiem Makhatadzem. Při obou setkáních bylo hlavním tématem sdílení dobré praxe obcí regionů obou států a možnosti vzájemné praktické spolupráce. Byla projednávána možnost společných projektů, užitečných pro obyvatele obou států. Naši zástupci byli členy expertní skupiny, která v červenci 2021 navštívila partnerské regiony Tsageri a Vani v Gruzii. V roce 2021 máme připraveny další projekty: 1. projekt s gruzínskými municipalitami Vani a Tsageri vyústil v podání projektu do UNDP na "Atraktivní region". O projekt je velký zájem i v dalších regionech. Máme možnost zkusit realizovat další projekty, zejména v lokální ekonomice, odpadech a cestovním ruchu. Zástupci DSO kromě jiného navštívili i velvyslanectví ČR v Tbilisi, kde detailně informovali velvyslance a další o našich záměrech.

Osvěta v odpadovém hospodářství

DSO HD během roku 2021 zpracovala jednotný grafický a prezentační manuál „Osvěta v odpadovém hospodářství“. Cílem projektu je sjednocení komunikace se všemi občany jednotlivých obcí DSO Horažďovicko v rámci nakládání s odpady.

Snížení produkce komunálního odpadu…

Projekt „Snížení produkce komunálního odpadu zavedením odděleného sběru a zpracování popelovin z domácích topenišť na výrobky k lokálnímu a regionálnímu využití” byl podán v 6/2021 Výzkumným ústavem vodohospodářským, v.v.i., naše zájmy DSO Horažďovicko, ale i dalších obcí a svazků bude zastupovat Centrum sdílených zkušeností z.ú (CSZ z.ú.). Projekt je podán v první části do programu Prostředí pro život s aktuálním názvem: „Potenciál materiálového využití popela v rámci cirkulární ekonomiky obcí“. Podání projektu bylo podpořeno MŽP a SMO ČR. Realizací projektu očekávají obce snížení nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu.

Třídím pro Horažďovicko 1.- 4. část

Projekt "Třídím pro Horažďovicko" má již své čtvrté pokračování. Projekt probíhá ve spolupráci s pracovištěm DDM Horažďovice PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn už od podzimu 2017. Tento projekt financuje dobrovolný svazek obcí a jako vzdělávací program je určen zejména pro žáky 1. stupně všech ZŠ Horažďovicka a je zaměřen na environmentální vzdělávání. Program je především zaměřen na předcházení vzniku odpadů a na zpracování odpadních materiálů na výrobu nových výrobků a na větší informovanost o třídění odpadů. Plánujeme tvůrčí formou vzdělávání žáků od druhých do pátých tříd a zvažujeme zapojení tohoto projektu do soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu. 1. části projektu, která probíhala od 12/2017 do 3/2018, se zúčastnilo cca 300 žáků 3. - 5. tříd základních škol., druhé části se zúčastnilo přibližně 200 žáků 2. - 5. tříd ZŠ ORP Horažďovice. Třetí část projektu, která probíhá od ledna 2019 se zúčastnilo 180 žáků mateřských škol. Čtvrtá část projektu je zaměřena na mateřské školy a základní školy a má se jí zúčastnit cca 440 žáků. Projekt je obsahem tak zajímavý, že se nám pro něj podařilo získat podporu ve formě odměn pro dětské účastníky projektu i od EKO-KOMu. Zkoušeli jsme ještě získat prostředky na pořízení demonstračního komplexu na zpracování odpadních plastů s pomocí nadace ČEZ, ale podporu jsme nezískali. Kvůli situaci s pandemií Covid-19 a vládním nařízením se na jaře 2021 program nemohl uskutečnit a přesunul se na podzim 2021.

Výdejní boxy

DSO Horažďovicko schválilo přípravu projektu „Rozšíření služeb pojízdné prodejny“ formou pořízení výdejních bezkontaktních boxů pro obce DSO Horažďovicko. Tento projekt se DSO Horažďovicko pokusí realizovat i v rámci mezinárodního projektu s partnerskými gruzínskými regiony Vani a Tsageri 2021–2022.

Regionální kurýr

DSO Horažďovicko využívá pojízdnou prodejnu i pro distribuci písemností do vzdálených obcí v rámci služby „Regionální kurýr“.

Separace bioodpadů v obcích DSO Horažďovicko

Během roku 2020-2021 došlo k realizaci projektu „Separace bioodpadů v obcích DSO Horažďovicko" (pořízení domácích kompostérů). V obcích DSO Horažďovicko došlo k pořízení celkem 370 ks kompostérů o objemu 1 000 litrů pro separaci a využívání biologicky rozložitelných odpadů v domácnostech obcí: Břežany, Horažďovice, Chanovice, Kvášňovice, Nalžovské Hory, Pačejov. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkový rozpočet projektu: 1 135 371,30 Kč včetně DPH.

Atraktivní region - Komplexní regionální informační systém DSO Horažďovicko

Připravujeme projekt "Aktraktivní region - Komplexní regionální informační systém DSO Horažďovicko“. Jedná se o moderní regionální internetovou a mobilní aplikaci, která není závislá na investičních nákladech (budování elektronických desek, infokiosků). Protože se jedná o regionální systém, měla by usnadnit všem občanům našeho regionu ale i jejím návštěvníkům okamžitou a moderní orientaci v následujících modulech:

  • Přehled o všech aktuálních kulturních, společenských, sportovní a jiných akcí
  • Turistický portál (jak a kam se dostat, co navštívit, jak si naplánovat výlet, ….)
  • Služby (seznam všech místních ověřených poskytovatelů služeb – řemeslníci, revize, projekty, služby, ….)
  • Aktuální zprávy z obcí
  • Přímé kontakty na úřady a odpovědné osoby
  • Dopravní informace, spoje
  • SOS kontakty, havarijní situace
  • A v našem případě i integrovanou pojízdnou prodejnu

Dnes má mobilní telefon téměř každý občan a je velmi pravděpodobné, že se to v budoucnu nezmění. V tomto projektu nebudou už muset lidé za informacemi, ale budou je mít neustále u sebe. Postupně odpadne tvoření různých informačních tabulí, jejich údržba. V případě vyžívání komplexní mobilní regionální informační aplikace bude možné její neustálé doplňován o další potřebné moduly, její rozvoj a bude zajištěna i její údržba.Pro pořízení této aplikace je významné, aby se ji účastnilo co nejvíce obcí, protože je to ekonomicky i s dopadem na území nejvýhodnější. V informačním systému budou pro občany informace pouze obcí, které se projektu budou účastnit. Informace v systému jsou doplňovány pracovníky obcí, případně pracovníkem DSO. V každém případě není navržený systém napojen na odkazy obcí, protože můžou být často neaktualizované, nebo pro systém zbytečné. To, jak bude prezentována konkrétní obec a kolik tam pro ostatní zveřejní informací bude záležet pouze na ní. Aplikace bude dostupná na „chytrých telefonech“ a počítačích, takže aplikace bude možné využívat všude tam, kde je dostupný internet. Kromě jiného nahraná aplikace v mobilních telefonech se dá využívat i „off line“. Protože se nástup moderních technologií nedá zastavit a jedná se o moderní nástroj komunikace s občany, doporučuje tento projekt i rada DSO.

Horažďovicko pod Práchní

Významným společným projektem DSO Horažďovicko bylo vydání publikace - „Horažďovicko pod Práchní“ pod dotačním titulem „Podpora literární tvorby a publikace činnosti 2019“, která byla původně určena jako regionální učebnice. Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Publikace bude využívána na místních i vesnických základních školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah publikace odpovídá běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. Publikace měla stanovený rozsah v počtu stránek textu, obrazových příloh a rozpočet na jeden výtisk. Projekt „Horažďovicko pod Práchní“ byl podpořen na vydání dotací Plzeňského kraje ve výši 70 000 Kč. Publikace je v prodeji v kanceláři DSO na adrese Mayerova 1067 v Horažďovicích a v prodejně knih v Ševčíkově ulici v Horažďovicích. Publikace bude v prodeji v kanceláři pro občany členských obcí DSO za cenu 250 Kč, pro ostatní do vyprodání za 300 Kč.

3D tiskárna

Inovačním projektem svazku obcí, který má velkou popularitu, je pořízení a provozování 3D tiskárny. Otevření veřejné 3D tiskárny, které se uskutečnilo 30.1.2018 ve 13 hodin v kanceláři DSO Horažďovicko (Mayerova 1067, Horažďovice) se zúčastnili zástupci obcí i občané DSO Horažďovicko. Tiskárna v současné době slouží zejména pro tisk propagačních materiálů všech členských obcí a obce tuto službu naplno využívají.

Zřízení služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Od května 2018 poskytuje DSO Horažďovicko 12 obcím našeho ORP službu pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejich občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí. Obce mají s mnohem větším komfortem k dispozici vlastního odborného pracovníka, který jim pomáhá řešit nakládání s osobními údaji. V blízké budoucnosti se činnost pověřence pro GDPR rozšíří ještě o konzultace kybernetické bezpečnosti obcí.

Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko

V září 2018 byl dokončen projekt „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“. Projekt byl zaměřen na obnovu 26 sakrálních památek a realizován s finanční podporou Plzeňského kraje v rámci integrovaných projektů. Celkový rozpočet projektu byl 617.000,- Kč, dotace Plzeňského kraje 364.000,- Kč.